Предстоящи конкурси

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - Областен кръг - 17.03.2018г.
Областния кръг се провежда на 17.03.2018 г. от 11:00 до 12:30 ч. Времето за работа е 90 минути.
Форматът на областния кръг е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на допълнителната/свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуалните бланки, като всяка от тях се оценява независимо от двама оценители. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.
 
Великденско математическо състезание - 21.04.2018г
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-160/01.06.2017 г./ през учебната 2017/2018 г. за единадесета поредна година ще се проведе 
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам" 12.10. – 27.10.2017 г. 06.11. – 15.11.2017 г. 21.11.2017 г. 11.12.2017 г.
„Аз, природата и светът” 24.11. – 05.12.2017 г. 08.12. – 18.12.2017 г. 20.12.2017 г. 04.01.2018 г.
„Аз и числата” 05.01. – 16.01.2018 г. 19.01. – 26.01.2018 г. 31.01.2018 г. 22.02.2018 г.
„Аз общувам с Европа” 09.02. – 16.02.2018 г. 20.02. – 27.02.2018 г. 28.02.2018 г. 13.03.2018 г.
„Аз и буквите” 27.02. – 12.03.2018 г. 13.03. – 21.03.2018 г. 23.03.2018 г. 08.04.2018 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

18.04. – 24.04.2018 г. 26.04.2018 г. 15.05.2018 г.

•    Заявки  за  участие  се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за гр. София  от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02
+ 359 882 277 171
+ 359 888 959 620
+ 359 878 959 620
•    Материалите  за  състезанията  се получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.
•    Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището. 
•    Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
•    Националното финално състезание е без такса участие. 
•    Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес. 
•    Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
•    Участниците получават грамота.
•    Времетраене – един учебен час.